KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (6698 S.K.) KAPSAMI VE GENEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

Bir tarafta İYTE İNOVASYON TOPLULUĞU diğer tarafta, veri paylaşılan üyeler aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Taraflar arasından akdedilen yazılı veya sözlü hizmet sözleşmesinin (bundan böyle “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” olarak anılacaktır.) eki niteliğindeki sözleşmenin konusu, üyelik sözleşmesi kapsamında üyeler ve diğerleri tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak üyeler ve topluluk (Veri Sorumlusu) tarafından verilen bilgi ve belgelerin topluluğun onayı veya üyeler ve diğerlerinin açık rıza beyanı olmaksızın kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel verilerin ve genel verilerin herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmasının, erişmesinin, verilmesinin, sızdırılmasının önüne geçecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

3- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımını bulan kişiye ait bilgiler ile Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi, Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler. Hizmet sözleşmesinde tanımlanan işler/görevler/hizmetler esnasında topluluk tarafından üyelere açıklanan fikir, proje, uzmanlık bilgileri, tasarım, buluş, iş metodu ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, know how ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve iletişim yöntemleri gizli bilgi olarak kabul edilir.

4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Topluluk üyelere ve diğerlerine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olması sebebiyle ortaya çıkabilecek olan eksiklik, gecikme veya aksaklıklardan dolayı topluluğun sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.2 Üye ve diğerlerine topluluk tarafından kendisine açıklanan bilgi ve belgelerin gizli olduğunu bildiğini ve bu nedenle söz konusu gizli bilgileri sadece kendisinin bileceğini ve işin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizli bilgilerden sadece işin gereği kadar haberdar olacaklarını, bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde topluğun izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3. Üye ve diğerleri işin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların işbu sözleşmede öngörülen gizlilik ilkelerine aykırı davranışlarından dolayı sorumlu olacağını, söz konusu üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini, aykırılık hallerinden haberdar olduğu takdirde, derhal ve yazılı olarak işverene söz konusu aykırılık durumunu bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

4.4. Gizli bilgilerin ve kişisel verilerin işbu sözleşmeye aykırı olarak açıklanması, erişilmesine imkan sağlanması, sızdırılması veya benzeri davranışlarla bilgilerin ele geçirilmesine ortam sağlanması

halinde topluluk, masrafları üyeye ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini üye ve diğerlerinden talep etme hakkına sahiptir.

4.5 Topluluk kişilerin üyelikleri sırasında verdiği telefon ve e-posta bilgilerini bülten, yayın ve haberlerin üyeye iletilmesi için üyenin ayrıca beyanı olmaksızın kullanabilir.

4.6 Topluluk yaptığı her etkinlikte (hem online olarak hem de yüz yüze yaptığı etkinliklerde) etkinliğe katılan üyenin fotoğraf ve videolarını çekip hem ham halinde direk olarak paylaşma hem de düzenleyip paylaşma hakkına üyenin bir beyanı olmaksızın sahiptir. Etkinlik kapasımda edinilen her bilgi (e-posta, yaş, cinsiyet, katılım saati, okuduğu bölüm, devam etmekte olduğu sınıf vs.) üçüncü kişiler ile etkinliğe katılan kişinin ayrıca bir beyanı gerek duymadan paylaşılabilir ve işeyebilir.

5- SÜRE

5.1. Hizmet sözleşmesinin eki niteliğindeki sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, 2020-2021 eğitim öğretim yılı boyunca, sözleşmeden doğan yükümlülükler hizmet sözleşmesinin geçerliliğini koruduğu müddetçe devam edecektir.

5.2. Hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde dahi sözleşme, hizmet sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren topluluğa ve ürünlere ait bilgiler ile kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olanları ve topluluğun izni olan bilgiler hariç ve kişisel veri sahibinin rızası hariç kişisel verilerin süresiz olarak gizliliği ve korunması olarak geçerliliğini koruyacaktır.

6- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve/veya sözlü tüm sözleşmelerin (burada sayılmamış bilgiler ve patent ve benzeri buluş sözleşmeleri hariç) yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

7- YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme 7 (yedi) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında düzenlenmiş özgür iradeleriyle okunup kabul edilmiştir.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this